For English, see below​ *

 

Bij een Tantra Massage gaat het niet om seks! Seksuele energie daarentegen, is wel welkom. Dit betekent dat een Tantra Massage niet hetzelfde is als een erotische massage of een andere vorm van seksuele beleving. Hiervoor verwijs ik je door naar andere masseurs.

Ik masseer daarom NIET naakt, omdat het ervaren van een Tantra Massage een beleving is die binnenin jouw lijf afspeelt en zodus niet gericht is op het visuele of m.a.w. op wat er extern aanwezig is. Voor mij is een Tantra Massage een sacrale aangelegenheid waarbij er door de cliënt mag gevoeld worden wat nodig en op dat moment relevant is. En dit zonder ergens naartoe te moeten, gewoon zijn met wat er is en daardoor jezelf beter leren kennen.

Bij een Tantra Massage is het niet noodzakelijk dat je intieme delen – yoni  of lingam  – worden meegemasseerd of aangeraakt. Die keuze ligt volledig bij jou en is volledig vrijblijvend. Jij neemt deze keuze vanuit de ervaring die jij wenst te beleven. Je kan jouw wensen in alle veiligheid op voorhand aangeven. Jouw grens is de grens!

Alle genders en/of seksueel georiënteerde personen zijn welkom.

Een Tantra Massage is een sensuele massage met als doel om seksuele energie/levensenergie te laten ontwaken en deze helemaal over het lichaam te verspreiden. Alle energiecentra en -kanalen worden geopend en ze worden ontdaan van mentale, emotionele en fysieke blokkades, zodat de levensenergie vrij en ongeremd over het hele lichaam kan stromen. Het is nooit de bedoeling om de energie los te laten of te verliezen (door bv. ejaculatie), maar om deze te voeden en in elke cel van het lichaam te ervaren.

Dankzij de ruimte en de veiligheid die ik bied, kan de ander helemaal zichzelf zijn. Om die reden hou ik zo veel van Tantra Massages. Als Tantra Masseur laat ik je graag ervaren wat voor jou nodig is. Met respect en aanwezigheid. Op deze manier ontdek je delen van jezelf die je voorheen niet kende of niet toeliet. Iemand die een Tantra Massage van mij ontvangt, voelt zich altijd geborgen.

Een Tantra Massage laat je reizen naar een diepere ervaring van plezier, maar niet alleen dat... Mijn cliënten huilen vaak, worden boos of giechelen tijdens de sessies en laten de energie ongeremd stromen. Je kan veel bereiken door mentaal en emotioneel werk, het veranderen van overtuigingen en/of slechte gewoontes, veel verbeteren in je leven, maar toch kunnen sommige herinneringen en overtuigingen nog in je lichaam blijven hangen en dus alleen via het lichaam worden losgelaten.

Voor mij betekent Tantra Massage in een ruimte vertoeven van liefde en eer. Een ruimte waar jij vanuit mijn hart wordt aangeraakt. Voordat we beginnen, nemen we de tijd om ervoor te zorgen dat jij je veilig voelt en er vertrouwen is. Er is geen doel dat bereikt moet worden tijdens of gedurende de Tantra Massage. Het is steeds mijn intentie om te laten stromen wat er in het moment nodig is.

Na een aantal Tantra Massages te hebben gegeven, kon ik niet langer ontkennen dat mijn aanraking en mijn volledige aanwezigheid iets krachtigs opwekt tijdens het masseren. Ik hou ervan om iemands hart te zien opengaan en alle emoties te omarmen die daarvoor nodig zijn.
 
Mensen beschrijven mij als iemand die veiligheid biedt, met een open hart verbindt en snel naar de essentie kan gaan.

Specialisatie

Je bent steeds welkom voor een ontspannende Tantra Massage. Daarnaast ligt mijn specialisatie in de-armouring, waarvoor ik een opleiding volgde bij Susanne Roursgaard. De-armouring gaat over het loslaten van opgeslagen blokkades (alsook trauma) in het lichaam. We kunnen met het hoofd veel dingen uit het verleden oplossen, maar ik geloof erin dat trauma ook in het lichaam wordt opgeslagen in de vorm van blokkades (verhardingen, spierspanning, pijn…).

Opleidingen

 • Fundamental Practitioner Training bij The Gaia Method – Susanne Roursgaard (2022)
 • Tantra Massage opleiding bij Temple of Tantric Arts – Alexa Mira (2018)
 • Massage Therapeut opleiding bij De Schoonheidsschool (2019)
 • Massage oriëntatie opleiding bij Oost West Centrum

Trainingen

 • Ontspanningsmassage training bij Kristiaan Vandenbosh
 • Shiatsu training bij Jan Vervecken (Internationale Shiatsu School)
 • Lomi Lomi massage training bij Vida Vital

Ervaring

 • Bodyworker bij Temple of Tantric Arts – Alexa Mira (2019…)
 • Tantra Massages (2017…)

Annulatievoorwaarden

Gelieve rekening te houden met een wachttijd van 2 weken tot een maand. Ik kan zelden jouw massage in dezelfde week van aanvraag al inboeken.

Bij annulatie van de massage afspraak voor 48u van aanvang, vraag ik 40% van het te betalen bedrag ter compensatie.

Prijs

Tantra Massage 2 uur (inclusief gesprek vooraf en evt. douchen nadien): € 180 

Heb je openheid nodig? Wil je ondersteund worden door liefde en mededogen? Met totale aanwezigheid creëer ik een ruimte waar je jezelf kan zijn en alles kan voelen wat op dat moment in je leeft.

Ik wens je een unieke ervaring toe! Dat je mag reizen naar plaatsen die nog niet kende.

Meer info of een massage boeken?
E-mail: gertlemmens01@hotmail.com
Mobiel: 0496 61 65 53

 • Tantra Massage 2 uur (inclusief gesprek vooraf en evt. douchen nadien): € 180

                                                                                                                                          


* English

 

A Tantra Massage is not about sex! Sexual energy, on the other hand, is welcome. This means that a Tantra Massage is not the same as an erotic massage or any other form of sexual experience. For this I refer you to other massage therapists.

Therefore, I do NOT massage naked, because experiencing a Tantra Massage is an experience that takes place inside your body and thus is not focused on the visual or in other words on what is externally present. For me, a Tantra Massage is a sacred matter where the client can feel what is necessary and relevant at that moment. And this without having to go anywhere, just being with what is and thereby getting to know yourself better.

In a Tantra Massage, it is not necessary that your intimate parts – yoni ♀ of lingam ♂ – be equally massaged or touched. That choice lies entirely with you and is completely optional. You make this choice from the experience you wish to have. You can express your wishes in complete safety in advance. Your limit is the limit!

All genders and/or sexually oriented individuals are welcome.

A Tantra Massage is a sensual massage with the aim of awakening sexual energy/life energy and spreading it all over the body. All energy centers and channels are opened and they are cleared of mental, emotional and physical blockages so that life energy can flow freely and uninhibitedly all over the body. The intention is never to release or lose the energy (through ejaculation, for example), but to nourish it and experience it in every cell of the body.

Thanks to the space and safety I offer, the other person can be completely themselves. This is why I love Tantra Massages so much. As a Tantra Masseur, I like to let you experience what is needed for you. With respect and presence. In this way you discover parts of yourself that you did not know or did not allow before. Someone who receives a Tantra Massage from me always feels secure.

A Tantra Massage allows you to journey into a deeper experience of pleasure, but not only that.... My clients often cry, get angry or giggle during the sessions and let the energy flow uninhibited. You can achieve a lot through mental and emotional work, changing beliefs and/or bad habits, improve a lot in your life, yet some memories and beliefs can still linger in your body and thus be released only through the body.

For me, Tantra Massage means being in a space of love and honor. A space where you are touched from my heart. Before we begin, we take time to make sure you feel safe and there is trust. There is no goal to be achieved during or during the Tantra Massage. It is always my intention to allow what is needed in the moment to flow.

After giving several Tantra Massages, I could no longer deny that my touch and my full presence generates something powerful while massaging. I love to see someone's heart open up and embrace all the emotions needed to do so.

People describe me as someone who offers safety, connects with an open heart and can go quickly to the essence.

Specialization

You are always welcome for a relaxing Tantra Massage. In addition, my specialization lies in de-armouring, for which I trained with Susanne Roursgaard. De-armouring is about releasing stored blockages (as well as trauma) in the body. We can resolve many things from the past with the mind, but I believe that trauma is also stored in the body in the form of blockages (hardening, muscle tension, pain...).

Education

 • Fundamental Practitioner Training with The Gaia Method – Susanne Roursgaard (2022)
 • Tantra Massage training at Temple of Tantric Arts – Alexa Mira (2018)
 • Massage Therapist training at De Schoonheidsschool (2019)
 • Massage Orientation training at Oost West Centrum

Trainings

 • Relaxation massage training with Kristiaan Vandenbosh
 • Shiatsu training at Jan Vervecken (International Shiatsu School)
 • Lomi Lomi massage training at Vida Vital

Experience

 • Bodyworker at Temple of Tantric Arts  Mira (2019...)
 • Tantra Massages (2017...)

Cancellation Policy

Please allow for a waiting period of 2 weeks to a month. I can rarely book your massage in the same week of request.

In case of cancellation of the massage appointment before 48h of commencement, I ask 40% of the amount due as compensation.

Price

Tantra Massage 2 hours (including conversation beforehand and the possibility to shower afterwards): € 180

Do you need openness? Do you want to be supported by love and compassion? With total presence I create a space where you can be yourself and feel everything that lives in you at that moment.

I wish you a unique experience! That you may go to places you’ve never been before.

More info or book a massage?
Mobile: 0496 61 65 53
 
 • Tantra Massage 2 hours (including conversation beforehand and the possibility to shower afterwards): € 180