For English, see below *

 

Wat is een Knuffelworkshop?

Een Knuffelworkshop is een workshop die gericht is op liefdevolle aanraking. De meeste mensen houden van verbinding, maar komen er vaak minder aan toe dan ze graag zouden willen. Ook vinden veel mensen het spannend om aan te raken en aangeraakt te worden. Deze workshop biedt hier een uitkomst voor, door een omgeving te scheppen waarin mensen zich veilig voelen om met elkaar te verbinden en te knuffelen. Zowel voor, tijdens als na een Knuffelworkshop blijven we uit seksualiteit. In onze ervaring kunnen mensen zich daardoor nog veel verder ontspannen en overgeven, omdat ze weten dat er niets van ze verwacht wordt.

Bij een Knuffelworkshop raken we aan en knuffelen we. Knuffelen is echter niet het enige dat we doen. Wij bieden oefeningen aan, om weer echt contact te maken met jezelf en met anderen. Dat kan een meditatie zijn, alleen of samen dansen, spelen, elkaar ontmoeten, we kunnen veel kanten op en elke workshop is anders. Je bepaalt zelf hoe intens een avond is. Sommige mensen vinden het heerlijk en duiken er diep in, om op een roze wolkje de workshop te beleven. Anderen vinden het wat spannender en doen rustiger aan. Allebei is prima.

Er is tijdens een workshop veel ruimte om liefdevol aan te raken en aangeraakt te worden. We starten altijd met een moment om tot onszelf te komen en alle drukte en stress van het dagelijks leven los te laten. Vanuit daar gaan we via oefeningen contact maken met onszelf en met anderen. Bijvoorbeeld door om beurten elkaars handen te strelen. Als je iets niet wil doen dan hoeft dat niet. We eindigen meestal in een 'puppy pile', waarbij iedereen door en over elkaar heen ligt. Je bepaalt daarbij zelf hoeveel contact je wil, door in het midden of aan de zijkant te gaan liggen.

Elke Knuffelworkshop is anders. De opbouw is hetzelfde, maar de oefeningen die we doen verschillen. Soms ligt de nadruk op dansen, op ontmoeten, op het loslaten van ons denken door geblinddoekt te zijn. We proberen elke workshop een goede mix van oefeningen te vinden die passen bij het moment en de groep. Ook is de groep elke keer anders. De mensen die komen zijn over het algemeen heel warm en staan open voor anderen. De sfeer tijdens workshop is heel hartelijk en het bezwaar om nog niemand te kennen, verandert erg snel.

 • Deelname per persoon: € 30

Bij afzeggen tot 24u voor de start van de workshop kun je je betaling meenemen voor de volgende workshop.

 

Afspraken tijdens de Knuffelworkshop

Kom op tijd

Wanneer we eenmaal zijn begonnen gaat de deur dicht - sorry! Dit doen we om te zorgen dat er een veilige, comfortabele ruimte ontstaat waarin iedereen weet wat we doen en wat de spelregels zijn.

Wat aan te trekken?

Iets wat comfortabel is en zacht. Niet iets dat sexy is, of pijnlijk wanneer je (tegen iemand aan) ligt. Een pyjama is prima!

Wat mee te nemen?

Er is nooit alcohol bij een Knuffelworkshop. Wij zorgen voor water en thee. Je bent welkom sap mee te nemen en iets lekkers om te delen. Je mag ook altijd een dekentje, kussen of je knuffeldier meenemen! Verder is niets nodig dan jezelf, met alles wat er is, hoe je je ook voelt. Last-minute nervositeit is heel normaal!

Spelregels

 1. Kleding blijft de hele tijd aan
 2. Er is geen seksuele interactie (niet kussen, geen handen onder kleding, geen gerichte genitale aanrakingen)
 3. Je hoeft niemand te knuffelen die je niet wilt knuffelen
 4. Je vraagt altijd toestemming en wacht tot je een verbale JA krijgt voor je iemand aanraakt
 5. Als je een JA voelt op een uitnodiging, zeg dan “JA”. Voel je een NEE? Zeg dan “NEE”
 6. Als je twijfels voelt bij een uitnodiging, zeg dan “NEE”
 7. Je mag altijd van gedachten veranderen en dat aangeven
 8. Je doet oefeningen met wie je dat wilt
 9. Respecteer de afspraken die je hebt binnen je relatie(s) en communiceer met je partner(s)
 10. Wanneer je steun nodig hebt, vraag je hulp aan de facilitator of een assistent
 11. Alle emoties zijn normaal en welkom
 12. Breng geen schade toe aan jezelf, de anderen, de ruimte en het materiaal
 13. Hou de workshopruimte netjes
 14. Houd ruimte voor elkaar
 15. Vertrouwelijkheid: ​
  • ​Je praat buiten de workshop alleen over je eigen ervaring
  • ​Je noemt geen namen of ervaringen van andere mensen, om zo de veilige ruimte te behouden​​

 

​Waarom aanraken en knuffelen?

Door aan te raken en te knuffelen gaan we ons beter en gelukkiger voelen. Hoe dat komt? Mensen zijn sociale wezens. We kunnen een heleboel zelf, maar om ons goed te voelen hebben we ook anderen nodig. Om ons vast te houden, te kriebelen, te aaien, lekker tegen elkaar aan te liggen. Tijdens het aanraken worden ook stofjes aangemaakt waar we ons goed door gaan voelen. De belangrijkste daarvan is oxytocine, ook wel ‘knuffelhormoon’ genoemd.

Oxytocine zorgt ervoor dat we ons socialer gaan gedragen, ons fijner voelen, stress wegzakt, onze bloeddruk lager wordt en de spijsvertering wordt verbeterd. Veel mensen hebben een leven vol stress. Aanraking en knuffelen kunnen een hele goede manier zijn om de ervaren stress te verlagen. De aanmaak van oxytocine versterkt ook de aanmaak van andere stoffen waar je je goed door gaat voelen, zoals serotonine, het ‘gelukshormoon’.

Knuffelen is het liefdevol aanraken en aangeraakt worden. Dat kan in de vorm van een knuffel, maar ook door elkaar te strelen, bij elkaar te liggen, of in veel andere vormen. Knuffelen is in principe een niet-seksuele handeling die met iedereen kan, binnen en buiten een relatie. Praktisch iedereen houdt van aanraking, al moeten er soms wat muurtjes voor worden afgebroken. Wat als fijn wordt ervaren verschilt van persoon tot persoon, daarom is afstemming ook zo belangrijk.

Door veel te knuffelen versterk je de connecties met mensen om je heen en ervaar je meer verbondenheid. Veel mensen vinden knuffelen spannend, waardoor ze het minder doen dan ze graag zouden willen. Een Knuffelworkshop kan helpen om die drempel te overbruggen en meer te leren ontspannen bij aanraking en knuffelen.

 

Mijn certificering bij Knuffelworkshops Nederland en België

Ik ben aangesloten bij Knuffelworkshops in Nederland en België / Cuddle Workshops International. Facilitators aangesloten bij deze organisaties hebben een opleiding gehad en staan onder supervisie om de continue, hoge kwaliteit van onze workshops te behouden. In al onze workshops gelden dezelfde spelregels.

Mocht je toch een klacht of opmerking hebben, dan kun je die (desgewenst anoniem) indienen via onze website.
Je kunt ons vinden via www.knuffelworkshops.nl

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en like onze pagina op Facebook https://www.facebook.com/knuffelworkshop
Vind ook de community in de Facebookgroep Knuffelworkshops https://www.facebook.com/groups/859900580713567

 


* English

 

What is a Cuddle Workshop?

A Cuddle Workshop is a workshop that focuses on loving touch. Most people love to connect, but often they don't get to it as much as they would like. Many people also find it exciting to touch and be touched. This workshop offers a solution for this, by creating an environment in which people feel safe to connect and cuddle with each other. Before, during and after a Cuddle Workshop we stay out of sexuality. In our experience, this allows people to relax and surrender even further, because they know that nothing is expected of them.

At a Cuddle Workshop we touch and cuddle. However, cuddling is not the only thing we do. We offer exercises to make real contact with yourself and with others. This can be a meditation, dancing alone or together, playing, meeting each other, we can go in many directions and each workshop is different. You decide how intense an evening is. Some people love it and dive deep into it, to experience the workshop on a pink cloud. Others find it a bit more exciting and take it easy. Both are fine.

During a workshop there is a lot of space to touch and to be touched lovingly. We always start with a moment to come to ourselves and to let go of all the hustle and stress of everyday life. From there we make connect with ourselves and with others through exercises. For example by taking turns caressing each other's hands. If you don't want to do something you don't have to. We usually end up in a 'puppy pile', where everyone lies through and over each other. You decide how much contact you want, by lying in the middle or on the side.

Every Cuddle Workshop is different. The structure is the same, but the exercises we do are different. Sometimes the emphasis is on dancing, on meeting, on letting go of our thinking by being blindfolded. We try to find a good mix of exercises that fit the moment and the group. Also, the group is different every time. The people who come are generally very warm and open to others. The atmosphere during the workshop is very warm and the objection not knowing anyone yet, changes very quickly.

 • Participation per person: € 30

If you cancel up to 24h before the start of the workshop, you can take your payment for the next workshop.

 

Agreements during the Cuddle Workshop

Be on time

Once we get started, the door closes - sorry! We do this to ensure a safe, comfortable space where everyone knows what we're doing and what the rules are.

What to wear?

Something comfortable and soft. Not something sexy, or painful when lying (to someone). pajamas are fine!

What to bring?

There's never alcohol at a Cuddle Workshop. We provide water and tea. You are welcome to bring juice and something nice to share. You can also always bring a blanket, pillow or your stuffed animal! Nothing else is needed but yourself, with everything there is, no matter how you feel. Last-minute nervousness is quite normal!

Rules of the game

 1. Clothing stays on during the entire workshop
 2. There is no sexual interaction (no kissing, no touch underneath clothing, no touching near or towards genitals)
 3. You don’t have to cuddle with anyone you do not want to cuddle with
 4. You always ask for permission and wait until you receive a verbally expressed YES
 5. When you feel a YES to an invitation, say “YES”. When you feel a NO, say “NO"
 6. When you are not sure, say “NO"
 7. You are always free to change your mind and please indicate this
 8. You do the exercises with the person of your choice
 9. Respect the agreements you have within your relationship(s) and communicate with your partner(s)
 10. When you need support, ask for help from the facilitator or an assistant
 11. All emotions are normal and welcome
 12. Do not harm yourself, the others, the space and the workshop material
 13. Keep the workshop space clean and tidy
 14. Hold space for each other
 15. Confidentiality: ​

  • ​You only talk about your own experience outside the workshop
  • ​You don't mention other people's names or experiences in order to maintain a safe space

​Why touch and cuddle?

Touching and cuddling makes us feel better and happier. Why is that? Humans are social beings. We can do a lot ourselves, but to feel good, we also need others. To hold us, to tickle, to stroke, to lie nicely against each other. While touching, we also create hormones that makes us feel good. The most important of these is oxytocin, also called "cuddle hormone".

Oxytocin causes us to behave more social, feel better, stress reduces, our blood pressure drops and our digestion improves. Many people have a life full of stress. Touching and cuddling can be a very good way to reduce the experienced stress. The production of oxytocin also enhances the production of other substances that make you feel good, such as serotonin, the "happiness hormone".

Cuddling is lovingly touching and being touched. This can be in the form of a hug, but also by caressing each other, lying together, or in many other forms. Cuddling is basically a non-sexual act that can be done with anyone, inside or outside a relationship. Practically everyone loves touch, although sometimes some walls have to be torn down for it. What is experienced as pleasant differs from person to person, that is why staying true towards your own feelings is so important.

By cuddling a lot, you strengthen the connections with people around you and you experience more connection. Many people find cuddling exciting, wich makes them do less than they would like. A Connective Workshop can help to bridge that threshold and learn to relax more when touching and cuddling.

 

My certification at Cuddle Workshops International

I am affiliated with Cuddle Workshops in the Netherlands and Belgium / Cuddle Workshops International. Facilitators affiliated with these organizations have been trained and supervised to maintain the continuous high quality of our workshops. In all our workshops the same rules apply.

If you do have a complaint or remark, you can submit it (anonymously if desired) via our website.

You can find us via www.knuffelworkshops.nl

 

Subscribe to our the newsletter and like our page on Facebook https://www.facebook.com/knuffelworkshop

You can also find the community in the Facebook group Cuddle Workshops https://www.facebook.com/groups/859900580713567